IZLOŽBA I PUBLIKACIJA PROJEKTA

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD


IZLOŽBA

Projekat je zamišljen kao radionički rad na temu Analize javne skulpture u prostoru grada Novog Sada. Upoznavanje sa ovom problematikom i realizacija predviđenog seta predavanja na ovu temu (predavači su nezavisni stručnjaci iz oblasti teorije umetnosti i umetničke prakse) stvorilo bi uvodnu platformu za delovanje i kreativno promišljanje svih učesnika projekta. Radionički rad omogućava kreativno/umetničko izražavanje na zadatu temu i zatečenu situaciju na terenu, kroz set umetničkih radova koji podrazumevaju upotrebu svih medija - tradicionalnih i novih medija. Broj radova i tehnike su po slobodnom izboru. Učesnici mogu da prilože i pisane radove na ovu temu tj. kritički osvrt na ono što su videli/saznali, a sa stanovišta mladog umetnika. Nakon završetka radionice planirana je postavka izložbe/problemske postavke odabranih radova u izlagačkom prostoru SKC Fabrika.

PUBLIKACIJA

Nakon realizacije radionice, svi radovi učesnika projekta: praktični umetnički, teoretski kao i sva stručna izlaganja pozvanih predavača, biće publikovani u formi obimnog kataloga/izdanja koji bi na taj način predstavljao komleksnu studiju jednog problemskog istraživanja namenjenog široj zajednici – lokalnoj, regionalnoj i medjunarodnoj. Na taj način ovaj projekat otvara direktan dijalog iskustava određene prakse i sistema u zemljama V4 grupe (ali i EU) i Srbije.